รายละเอียดเพิ่มเติม


 

 รายละเอียด: ซ่อนหาพาฉลาด ฉบับจำเลขจำร้อย เป็นหนังสือเกมที่แปลงออกมาเป็นเกมกระดานได้ ผู้เล่นจะสนุกสนานกับการแข่งขันกันหาภาพตามคำสั่งในเวลาที่กำหนด มีระดับความยากง่ายให้เลือกเล่น เหมาะสำหรับเล่นในกลุ่มเพื่อนหรือในครอบครัวเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี นอกจากเล่นสนุกแล้วยังเป็นเกมที่ใช้ฝึกฝนการจำตัวเลขเป็นภาพตามหลักวิธีของจำเลขจำร้อย และช่วยสร้างเสริมความฉลาด 2 ด้าน คือ ด้านสัมพันธ์เชิงมิติและสัพพัญญูศาสตร์ ปลูกฝังนิสัยคิดดี 3 ด้าน คือ การเข้าใจตนเองและโลก, กล้าคิด, แม่ยำ - สื่อ - คิด


หนังสือหมวดเดียวกัน