รายละเอียดเพิ่มเติม


[Review-แนวข้อสอบ- กรมปศุสัตว์-ล่าสุด]-แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมปศุสัตว์


 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมปศุสัตว์รายละเอียด แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมปศุสัตว์ ประกอบด้วย

- ความรู้เกี่ยวกับกรมปศุสัตว์

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560

- แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560

– สรุประเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560

– สรุป พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

– แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มติม

- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มติม

- ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

- ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

- ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการสนใจสอบถามได้ ผ่าน Line ID . : @isheet (อย่าลืมใส่ @ นำหน้าด้วยนะ)หรือติดต่อผ่าน ทาง facebook : https://www.facebook.com/sheet.in.th/หรือโทรศัพท์สอบถาม 0634219091เว็บไซต์หลัก https://sheet.in.th/


หนังสือหมวดเดียวกัน